Ordensreglement

for Peter Fabers Gade 24-30

 1. Skader på installationer, ledninger m.v. skal repareres uden forsinkelse og reparationer må kun foretages af autoriserede håndværkere godkendt af bestyrelsen.
 2. Vandspild skal undgås og dryppende haner samt utætte cisterner skal omgående udbedres.
 3. Intet, som kan stoppe afløb, må kastes i toilettet.
 4. Ombygning og udskiftning af døre og vinduer skal godkendes af ejerforeningens bestyrelse og foretages i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastlagte standarder og anvisninger.
 5. Installation af brusekabiner skal udføres af autoriserede VVS-firmaer og godkendes af bestyrelsen.
 6. Af hensyn til støjgener skal brug af vand minimeres i tidsrummet 24.00-06.00.
 7. Erhvervsmæssig og privat brug af musikinstrumenter, båndafspillere, grammofon, radio og TV m.v. må på intet tidspunkt være til gene for ejendommens øvrige beboere, og brug heraf må almindeligvis helt undgås i tidsrummet 24.00-06.00.
 8. Angreb af husbukke, væggetøj og andre skadedyr samt svamp skal straks anmeldes til viceværten.
 9. Bestyrelsen godkender og anviser plads til opsætning af parabolskærme. Opsætning skal ske af autoriseret håndværker.
 10. Opgangens vinduer må alene åbnes af foreningens vicevært.
 11. Der må ikke efterlades affald og andre effekter på hoved- og bagtrappe.
 12. Fester skal annonceres på opslagstavle, og rimelige indsigelser fra øvrige beboere skal respekteres.
 13. Barnevogne må ikke opbevares i opgangene.
 14. Der må ikke placeres sko, støvler, skøjter legetøj eller lignende udenfor lejlighedernes entrédøre.
 15. Støj og støjende adfærd på trappe- og gangarealer må ikke forekomme.
 16. Postkasser, billeder m.m. må ikke opsættes i opgangen.
 17. Reklamer må ikke anbringes på opslagstavlen eller smides i opgangen.
 18. Benyttelse af fællesarealer: Forurening og beskadigelse samt graffiti på ejendommens døre og vinduer, trapper, gange, murværk m.v. skal omgående udbedres af den husstand, der har forårsaget ødelæggelsen, herunder beskadigelser hidrørende fra børns leg.
 19. Cykler og knallerter skal parkeres i de dertil indrettede områder i gården. Korttids- og gæsteparkering skal foregå i de opsatte stativer mod gaden. Ved brud på reglen kan cyklens/knallertens fjernelse foranstaltes af foreningens vicevært.